Voorwaarden huurovereenkomst bij MOG B.V.

Voorwaarden huurovereenkomst parkeerplaats bij MOG B.V.

A: Huur

 1. De huurperiode die MOG B.V. hanteert betreft één jaar;
 1. Vanaf het moment dat MOG B.V. de parkeerplaats verhuurd voor het middel zal het huurbedrag voor één jaar in rekening gebracht worden;
 1. Er geldt een opzegtermijn van twee maanden, het huurcontract zal stilzwijgend met steeds een jaar verlengd worden, tot er opzegging plaats vindt door de huurder;
 1. Indien het huurcontract eindigt tijdens de looptijd van deze overeenkomst wegens een verzoek van de huurder tot ophalen van het middel, vind er geen restitutie plaats van de reeds betaalde huurkosten;
 1. MOG B.V. plaatst het middel op een parkeerplaats welke is overeengekomen met de huurder. De plaats bevindt zich binnen de hekken van het terrein op de van Lenneplaan 69A;
 1. Huurder kan gedurende de looptijd van de overeenkomst het middel te allen tijde ophalen bij MOG B.V. mits deze zich houdt aan de openingstijden, maandag t/m zaterdag van 10:00 tot 17:00 met uitzondering van zon- en feestdagen;
 1. MOG B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade.

B: Verplichtingen MOG B.V.

MOG B.V.:

 1. Verhuurd de parkeerplaats vanaf de afgesproken datum en stelt deze parkeerplaats vrij toegankelijk voor de huurder;
 1. Neemt de zorg van een goed verhuurder van parkeerplaatsen in acht en treft de nodige maatregelen die in redelijkheid van hem verlangd kunnen worden ter voorkoming van schade aan het middel en toebehoren;
 1. Gebruikt het middel niet en geeft het middel niet bij derden in bewaring.

C: Verplichtingen huurder

De huurder:

 1. Bezorgt het middel op afgesproken datum bij MOG B.V. en haalt dit terug op de afgesproken datum;
 1. Verwijdert gasflessen, brandstoffen, accu’s en andere schadelijke stoffen vóór parkeren van het middel op de gehuurde parkeerplaats bij MOG B.V.;
 1. Voldoet tijdig de verschuldigde huurprijs ook al wordt van de parkeerplaats geen gebruik gemaakt;
 1. Het is de huurder niet toegestaan om op het terrein van MOG B.V. onderhouds- of reparatiewerkzaamheden te verrichten, alsmede verkoopacties te ondernemen. In overleg met MOG B.V. kan hier eventueel van afgeweken worden.
 1. Mag het middel alleen parkeren op de gehuurde parkeerplaats van MOG B.V. als het middel tenminste verzekerd is tegen; brand, explosie, blikseminslag en zelfontbranding. Op verzoek van MOG B.V. kan er om inzage van de verzekeringspolis gevraagd worden.
 1. Mag de gehuurde parkeerplaats niet onderverhuren, ook mag er geen ander middel geparkeerd worden zonder dat dit eerst overlegt is met MOG B.V.

Tip!

Verzeker het middel tegen diefstal, MOG B.V. kan nimmer aansprakelijk gesteld worden wanneer er diefstal van het middel plaats vindt. Voorzie het middel van een gecertificeerd disselslot, dit is een verplichting van de verzekeraar voor de diefstalverzekering!

Laat geen waardevolle spullen achter in het middel. Zelfs met een verzekering is niet altijd alle schade gedekt!

D: Niet nakoming

 1. Komt de huurder zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet na, dan kan MOG B.V. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Tenzij het een tekortkoming van geringe aard is. MOG B.V. kan een schadevergoeding eisen van de huurder als deze schade leidt. Dit is niet mogelijk als er sprake is van overmacht.
 1. Haalt de huurder het middel niet vóór het aflopen van het reeds opgezegde huurcontract op, dan zal MOG B.V. meerkosten in rekening brengen voor de huurprijs. Dit betreft een bedrag van €25,- (vijf en twintig euro) per maand, ongeacht wanneer het middel diezelfde maand wordt opgehaald.
 1. Komt de huurder zijn betaalverplichting niet na, en betreft de betaalachterstand meer dan 3 maanden, dan zal het middel op kosten van de huurder verwijderd worden.

E: Schade

 1. Bij diefstal, inbeslagname en/of aanzienlijke beschadiging van het middel, inventaris en toebehoren, treedt MOG B.V. in overleg met de huurder.
 1. MOG B.V. is niet aansprakelijk voor genoemde schade en de daarmee verband houdende kosten, tenzij deze expliciet aan MOG B.V. kunnen worden toegerekend.

F: Prijswijziging

 1. MOG B.V. mag één keer per kalenderjaar de prijs verhogen met maximaal 5%. Deze prijswijziging zal MOG B.V. communiceren met de huurder, deze heeft het recht om binnen één maand na ontvangst van de prijswijzing het huurcontract te ontbinden.

G: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

Neem contact met ons op voor verdere informatie!

Contact